zakazky
Usnesení č. I/2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčín Tisk článku  

Usnesení č.I / 2010 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Pěčín
konaného dne 24. února 2010 v pohostinství U Urbanů od 19,00hodin

Přítomno 7 členů zastupitelstva, občané dle listiny přítomných.
 
1/ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
  1. - zapisovatele ze zasedání pana Bc. Davida Jedličku, ověřovatele zápisu ze
zasedání pan Jaroslav Papáček a Jaromír Grund
b) - výroční zprávu dle zákona č.106/99Sb., o svobodném přístupu k informacím
c) - výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Pěčín
d) - převedení hospodářského výsledku základní školy a mateřské školy Pěčín ve výši
248,48Kč do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy
e) - vedení účetnictví v přísp. org. Základní škola a mateřská škola Pěčín ve
zjednodušeném rozsahu s platností od 1.1.2010 dle vyhl. 410/2009Sb., § 9
f) - návrh rozpočtu na úhradu neinvestičních nákladů pro rok 2010 pro přísp. org.
Základní škola a mateřská škola Pěčín ve výši 260 000,-Kč
g) - poskytnutí příspěvku na neinvestiční náklady pro přísp. org. Základní škola a
mateřská škola Pěčín pro rok 2010 ve výši 260 000,-Kč
h) - poskytnutí členského příspěvku DSO Mikroregion Rychnovsko ve výši 5180,-Kč
ch) - rozpočtový výhled do roku 2012
i) - rozpočet obce Pěčín pro rok 2010 a to příjmy ve výši 5 545 180,-Kč
výdaje ve výši 3 322 992,-Kč
rozpočet je navržen jako přebytkový a přebytek ve výši 2 222188,-Kč bude použit
na investice, rekonstrukce, opravy a předfinancování plánovaných akcí v roce
2010 a následujících
j) - sazebník úhrad dle zákona o svobodném přístupu k informacím
k) – veřejnou vyhlášku – oznámení o změně územního plánu č.1 pana Ondřeje
Bryscejna
 
2/ Bere na vědomí
a) – zprávu starosty obce za rok 2009
b) – zprávu o stavu kriminality a bezp. situaci v obci Pěčín za rok 2009
c) - stav finančních prostředků na účtech obce Pěčín
d) – stav pohledávek
e) - ustanovení obce Pěčín opatrovníkem pro záležitosti při KPÚ
f) - informaci o novele zákona o ochraně přírody – povolování pokácení stromů
g) – oznámení o vyhlášení konání voleb do parlamentu ČR na dny 28. a 29.5.2010
h) – informaci o postupu prací při rušení dobývacího prostoru v lomě Pěčín
 
3/ ukládá – starostovi obce sepsat smlouvu o úhradě Změny č.1 územního plánu obce
Pěčín s žadatelem panem Ondřejem Bryscejnem, bytem Nepomucká 4, Praha
 
4/ neschvaluje – nákup pozemků do vlastnictví obce Pěčín v katastrálním území Pěčín u RK
pro potřeby KPÚ
 
5/ souhlasí
 
  
starosta obce - Miroslav Petr
místostarosta  - Bc. David Jedlička
Jaroslav Papáček
Jaromír Grund
 
 
V Pěčíně dne : 24.2.2010
 
Usnesení č.I/2010

 

07.06.2021
   Stanovení přechodné úpravy provozu

04.06.2021
   Závěrečný účet DSO Mikroreg. Rychnovsko

31.05.2021
   Změna provozní doby na poště v Pěčíně

31.05.2021
   Veřejná vyhláška ministerstva zemědělství

25.05.2021
   Zveřejnění záměru pronajmout nebytové prostory v čp. 253

22.04.2021
   Zahájení řízení o Změně č. 1 ÚP Slatina nad Zdobnicí

© www2.pecin.cz a TH SOFT 2021  
created by Jiří Trojan 05/2010