Usnesení č.VII/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce

Usnesení č.VII/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce
Pěčín konaného dne 29.října 2009 v pohostinství U Rychtáře od 20hodin


Přítomno 7 členů zastupitelstva, občané dle listiny přítomných.


1/ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE :
a)- zapisovatele ze zasedání paní Jarmilu Janovcovou, ověřovatele zápisu ze zasedání
Jaroslava Papáčka a Jaromíra Grundu
b)– rozpočtové opatření č.2
c)– rozpočtové opatření č.3
d)- rozpočtové opatření č. 4
e)– odkoupení pozemku číslo parcely 627/2 o výměře 11 808m2 ze cenu 20 000,-Kč
od paní Mgr. Jany Šebové, bytem Čáslav
f)– plán zimní údržby na období 2009-10
g)- zhotovitele zimní údržby komunikací spol. Zdobnice a.s.
h)– převod pozemku číslo parcely st. 442 v k.ú.Pěčín u Rychnova nad Kněžnou
od spol. Rokytnická voda s.r.o. formou daru na Obec Pěčín
ch) – nákup pozemku číslo parcely KN 625 o výměře 5 145m2 ; PK 625 o výměře
3 009m2; GP 624/ 1 o výměře 6 700m2 celkem 14 854 m2 od paní Boženy
Rychlinkové, bytem Slatina n.Zd. za cenu 47 000,-Kč
i) - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na pozemek odměřený geom .plánem
ve správě SŽDC Hradec Králové
j) - příkaz k provedení inventur a složení inventurní komise:
hlavní inventurní komise : Čámský Miroslav, Divíšková Helena, ing. Janovec Petr
dílčí inventurní komise: Janovcová Jarmila, Bc. Jedlička David , Petr Miroslav
k) – ukončení nájemní smlouvy na pozemek č.parc. 2306/10 s Povodí Labe, státní
podnik Hradec Králové
l) –správce ČOV Pěčín od 1.11.2009 spol. Rokytnická voda s.r.o.

2/ Bere na vědomí
a) - výroční zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy v Pěčíně
b)- stav projektů na akce – rekonstrukce Zš a Mš Pěčín
- rekultivace skládky
- rekonstrukce čp. 268 a čp. 207
- rekonstrukce požární zbrojnice a přístavba
- kanalizace
c) – informaci o zvýšení daně z nemovitostí
d) – informaci o škodách na lesních porostech ve vlastnictví obce
e) – informaci o upozornění spol.ČEZ na neudržované porosty
f) - oznámení o konání jednání nově navrženého upořádání pozemků pro KPÚ
g) – stav finančních prostředků a pohledávek
h) - zápis pozemku č. parc. 299/2 v k.ú.Pěčín do vlastnictví obce Pěčín na LV 10001
ch) – žádost o úpravu vodního toku Pěčínský potok

3/ ukládá


4/ neschvaluje

starosta obce - Miroslav Petr…
místostarosta - Bc. David Jedlička
Jaroslav Papáček Jaromír Grund

V Pěčíně dne : 29.10.2009
Usnesení č.VII/2009


Zpracováno systémem WEBEasy od firmy TH SOFT. Vytištěno ze stránek www2.pecin.cz 20. 1. 2022, 15:03